Presentació

Constituïda l’any 1998 per la Congregació Religiosa de les Serventes de la Passió com a resposta a les necessitats de les mares soles, a la protecció de la vida digna dels infants, i a la formació de profesionals i voluntaris en aquest camp social, inscrita en el registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-1296, és una fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

1.1. Règim legal
La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors manifestada en els seus Estatuts, per les disposicions que en la seva interpretació i desenvolupament adopti el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin aplicables. La Fundació està dotada d’un reglament de règim intern.

1.2. Personalitat
La Fundació Privada Teresa Gallifa té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per a complir llurs finalitats, amb les limitacions establertes per les lleis i els estatuts. A títol enunciatiu, les potestats seran entre d’altres adquirir, conservar, disposar béns de totes classes, celebrar tota mena d’actes i exercitar lliurament tota classe de drets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció, estats i organismes internacionals i nacionals, públics i privats.

1.3. Domicili
El domicili és carrer Martí núm. 18, entresòl 2ª, 08012 Barcelona. El telèfon és 932 182 463.

1.4. Finalitat
Les finalitats que persegueix i, en conseqüència, figuren en els estatuts, són les següents:
a) Promocionar una major consciència social tant per l’assistència de dones embarassades (evitant així l’avortament) com a la primera etapa de la maternitat.
b) Promocionar noves formules humanitzants i alternatives per a l’atenció en tots els aspectes de persones en aquesta situació.
c) Cobrir programes assistencials per a dones embarassades i/o maltractades.
d) Concedir beques a professionals, per estudis, treballs, formació, etc., en relació al tipus de situació social de les persones que la fundació vol atendre.
e) Finançar plans d’investigació que afavoreixin el col·lectiu de dones gestants en situació de risc social.
f) Prestar o donar ajuts a serveis tal com llars i residències tant per a mares gestants com per a mares amb fills petits, formació de voluntaris, etc.
g) Atorgar assessorament legal i humà a les dones embarassades vers l’alternativa de l’adopció i/o acolliment.
h) Promoure i crear entitats o equips de diagnòstic de idoneïtat per a l’acolliment o adopció d’infants a nivell autonòmic, estatal i internacional.

1.5. Òrgans de Govern
Els òrgans de govern de la Fundació, així com el seu funcionament, estaran determinats pels estatuts, democràticament redactats segons els models i les normes legalment establertes.

1.6. Patronat
La Fundació Privada Teresa Gallifa té el caràcter de fundació sense afany de lucre. L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació és el Patronat, el qual està compost pels següents membres:

  • Presidenta: Milagros López Gutiérrez
  • SotsPresidenta: María José Ameigeiras Fernández
  • Secretaria: Pilar Gómez Saiz
  • Tresorera: Imma Puig Pla
  • Vocal: Dolores García Tallón
  • Vocal: Milagros Rejo Lorenzo
  • Vocal: Felip-Juli Rodríguez Piñel
  • Vocal: Montserrat Freixa Blanxart
  • Vocal: Francesc Vila Vendrell
  • Vocal: Aurora Gallego Losada

Fundació d'ajuda a dones embarassades i mares soles en risc d'exclusió social